STREPTOVAC

PIGS

Inaktywowana szczepionka przeciwko streptokokozie świń
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych
Inaktywowane antygeny Streptococcus suis:
serotyp 2, koncentracja przed inaktywacją min. 8,5 x 108 jtk/dawkę,
serotyp 1/2, koncentracja przed inaktywacją min. 8,5 x 108 jtk/dawkę.

Wskazania lecznicze
Bierne uodparnianie prosiąt poprzez czynne uodparnianie loch prośnych oraz czynne uodparnianie prosiąt, aby zmniejszyć śmiertelność, objawy  kliniczne  i/lub  zmiany chorobowe wywołane przez bakterie Streptococcus suis.
Odporność pojawia się w ciągu 2 tygodni po zastosowaniu szczepionki. Stopień  odporności uwarunkowany jest w znacznej mierze prawidłowym żywieniem oraz  warunkami zoohigienicznymi.
Przeciwwskazania
Nie stosować u zwierząt chorych.
Działania niepożądane
W ciągu kilku godzin po podaniu preparatu może wystąpić wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała o 2°C. Ciepłota wraca do normy bez podejmowania leczenia. W miejscu iniekcji szczepionki może pojawić się odczyn zapalny.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
Dawkowanie i droga podania
Preparat podaje się dwukrotnie w odstępie 2 – 3 tygodni w dawce 2 ml. Preparat podaje się prosiętom tuż przed odsadzeniem oraz 2–3 tygodnie później, w dawce 2 ml, domięśniowo, w okolicy  szyjnej.
Lochy prośne immunizuje się  w okresie 5 i 2 tygodni przed porodem.
Zalecenia dla prawidłowego podania
Przed rozpoczęciem szczepień przenieść preparat do temperatury pokojowej i  bezpośrednio przed iniekcją dokładnie wymieszać zawartość butelki.
Do szczepień należy używać jałowych igieł oraz strzykawek. W trakcie szczepienia wskazanym jest okresowe wymieszanie zawartości opakowania.
Akcję szczepień należy tak planować, aby całą zawartość  opakowania zużyć w ciągu jednego dnia.
Okres karencji
Zero dni.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu  i transporcie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i  niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (+2 do +8oC). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 1 dzień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
W razie przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przez lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
Ponieważ  nie wykonywano badań dotyczących niezgodności,  tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Opakowanie
Butelki szklane, zawierające 100 ml szczepionki, pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.
Okres ważności
1 rok
Wyłącznie  dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp
Do podawania pod nadzorem  lekarza weterynarii
Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:

Using this website means that you agree to the use of cookies. The terms of storage of or access to cookies can be changed in the settings of your web browser at any time.
More about cookies.